2011

Навчальні посібники та методичні розробки:

1.Андрієнко Т.Л., Білик Р.Г., Казімірова Л.П., Матвєєв М.Д., Юглічек Л.С. Національний природний парк «Мале Полісся»: нариси до створення. – Кам’янець-Подільський: Вид-во ПП Мошинського В.С., 2011. – 98 с.

2.Гордій Н.М., Рубановська Н.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Екологія рослин» – Навчальний посібник Кам’янець-Подільський: Мошинський В.С., 2011. – 60 с.

3.Гуменюк І.Д. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізіологія рослин» для студентів природничого факультету: методичні вказівки. 2-е вид. змін і доп. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 76 с.

4.Козак М.І., Рубановська І.А. Методичні розробки до лабораторних робіт з дисципліни «Ботаніка. (Анатомія та морфологія рослин)» І семестр Методичні рекомендації. – Видання 2 доповнене Кам'янець-Подільський, 2011. – 80 с.

5.Козак М.І., Рубановська І.А. Методичні розробки до лабораторних робіт з дисципліни «Ботаніка. (Анатомія та морфологія рослин)» ІІ семестр Методичні рекомендації. – Видання 2 доповнене Кам'янець-Подільський, 2011. – 80 с.

6.Літопис НПП «Подільські Товтри». / Л. Г. Любінська [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Т. 14. – Реєстр. № 0110U007541, облік. № 0211U003082. – С. 17-19, 104-119, 148-150, 168-182, 269-270, 299.

7.Літопис НПП «Подільські Товтри» / Матвєєв М.Д., Войткевич Н.В. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Т. 14. – Реєстр. № 0110U007541, облік. № 0211U003082. – С. 162-167.

8.Любінська Л.Г., Колодій В.А., Мінарченко В.М.Недеревні ресурси лісу: начально-методичний посібник. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 76 с.

9.Любінська Л.Г., Оптасюк О.М., Шевера М.В., Федорон­чук М.М. Методичні рекомендації з проведення польової практики з ботаніки (збір рослин та виготовлення гербарію). Мето­дичні рекомендації. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 70 с.

10.Матвєєв М.Д., Колодій В.А., Соболь В.І. Методика навчання біології : Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 188 с.

11.Методичні рекомендації з проведення польової практики з ботаніки (збір рослин та виготовлення гербарію) / Любінська Л.Г., Оптасюк О.М., Шевера М.В., Федорончук М.М. – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 68 с.

12.Оптасюк О.М., Шевера М.В. Рід Linum . у флорі України. Монографія. – Київ: Альтерпрес, 2011. – 250 с.

13.Плахтій П.Д., Гуменюк І.Д., Любінська Л.Г., Оптасюк О.М. Основи наукознавства: Навч. посібн. / За ред. П.Д. Плахтія. – Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 288 с.

14.Управління водно-болотними угіддями Кам’янецького Придністров’я / Карамушка В.І., Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д.– Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 180 с.

15.Федорчук І.В., Шаравара В.В., Ліщук А.В., Козак М.І. Основи екології

 

 

Статті в українських наукових виданнях:

1.Балашов Л.С. Класифікація екосистем низинних та суходільних лук україни // Подільський природничий вісник. – – Вип. 2.

2.Балашов Л.С. Кінь Пржевальського (, 1881) в Чорнобильській зоні відчуження // Матеріали Міжнародної конференції «Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій» (Ніжин, 26-28 квітня 2011). – Ніжин, 2011. – С.150-157.

3.Бондар О.І., Матвєєв М.Д. Лепідоптерофауна Хмельницької частини Північного ПоділляВісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 3. – С. 38-51.

4.Вальчук М.В., Колодій В.А., Шаравара В.В. Планета – наш дом: Сб. ст. (Меджународн. Молод. научн. конф., г. Алчевск, 15 апреля 2011 г.) – Алчевск: ДонГТУ, 2011. – С. 19-22.

5.Вальчук М.В., Шаравара В.В., Колодій В.А. Теоретичні аспекти економічної ефективності природоохоронних заходів // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 296-300.

6.Гаврилюк В.Б., Зеленський В.А., Матвєєв М.Д. Зв’язок з виробництвом – важлива складова підготовки фахівцівВісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 3. – С. 64-67.

7.

8.Гуменюк І.Д. Особливості розподілу фітогормонів у Persicaria amphibia (.) за різних умов водозабезпечення у період цвітіння // Подільський природничий вісник. – – Вип. 2.

9.// Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 3. – С. 7-12.

10.Гуменюк І.Д., Маменко Т.П., Мусатенко Л.І. Інтенсивність виділення етилену органами Persicaria amphіbia (.) за різних умов водозабезпечення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. – № 1 (46). – С.59-63.

11.Гуменюк І.Д. Особливості розподілу фітогормонів як компонентів цілісної системи у Persicaria amphibia (.) за різних умов водозабезпечення // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2011. – . 3, Вип. 2. – С. 237-247.

12.Гуменюк І.Д. Вміст фітогормонів у генеративних органах Persicaria amphibia (.) за різних умов існування // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2011. – . 3, Вип. 3.

13.Кагало О.О., Колодій В.А., Вальчук М.В. Поширення Schivereckia podolica . . на території НПП «Подільські Товтри» // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 60-62.

14.Казанішена Н.В. Українська народна творчість в екологічному вихованні студентів // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2011. – Вип. ІІ. – С. 62-72.

15.Козак М.І. Повітряно-водна та болотна рослинність класу Phragmitо-Magnocaricetea Івачівського водосховища та її антропогенна динаміка // Подільський природничий вісник. – – Вип. 2.

16.Козак М.І. Повітряно-водна рослинність Західного Поділля (клас Phargmitо-Magnocaricetea, порядок Magnocaricetalia) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. – № 1 (46). – С.64-73.

17.Козак М.І., Гордій Н.М. Повітряно-водна рослинність Західного Поділля (Клас Phargmitо-Magnocaricetea, порядок Oenanthetalia aquaticae) // Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. –  Випуск 204. – Черкаси, 2011. – С. 63-69.

18.Колодій В.А. Планета – наш дом: Сб. ст. (Меджународн. молод. научн. конф., г. Алчевск, 15 апреля 2011 г.) – Алчевск: ДонГТУ, 2011. – С. 79-82.

19.Колодій В.А. Європейський червоний список видів тварин та рослин, що знаходяться в світовому масштабі // Літопис природи. – Т. . – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 296-298.

20.Любінська Л.Г. До історії створення Національного природного парку “Подільські Товтри” / Л. Любінська // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування : міжнародна наук. конф., 10-11 трав. 2011 р., м. Кам'янець-Подільський. Присвяч. 15-річчю функціонування НПП “Подільські Товтри”. – Кам'янець-Подільський, 2011. – С. 74-78.

21.Любінська Л.Г. До функціонування елементів національної екомережі на прикладі Національного природного парку “Подільські Товтри” / О.П. Кучинська, Л.Г. Любінська, М.М. Рябий, І.О. Одукалець // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 8-9.

22.Любінська Л.Г. Планування, збереження й використання водно-болотних угідь середнього Придністров’я / Л. Г. Любінська, В. І. Карамушка, А. І. Ющук / Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 квіт. 2011 р.) : у 2 т. – К., 2011. – Т. 1. – С. 211-215.

23.Любінська Л.Г., Колодій В.А. Рідкісні види // Літопис природи. – Т. . – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 108-118.

24.Матвєєв М.Д. Загальні аспекти перекривання просторових кормопошукових ніш синиць Paridae в умовах Кам’янецького Придністров’я // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Тр. научн. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861-1923). 1-4 декабря 2011 г., г. Харьков, Украина. В 2-х кн. Кн. 1. / под ред. М.В. Баника, А.А. Атемасова, О.А. Брезгуновой. – Харьков, 2011. – C. 172-183

25.Оптасюк О.М. Секція Cathartolinum (.) . роду Linum. (Linaceae) у флорі України // Подільський природничий вісник. – Вип. 2.– .

26.Оптасюк. О.М. Географічний аналіз видів роду Linum . (Linaceae) флори України // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – T. 3. – Вип. 1. – С. 75-80.

27.Оптасюк О.М., Коротченко І.А. Еколого-ценотична характеристика видів роду Linum . у флорі України // Укр. ботан. журнал. – 201. – 68, № 1. – С. 64-75.

28.Оптасюк О.М., Шевера М.В. Типіфікація видів родини Salicaceae ., описаних з території України // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 5. – С. 724-730.

29.Рубановська Н.М. Ценотичні особливості Allium  montanum . на Західному Поділлі // Подільський природничий вісник. – Вип. 2. – імені Івана Огієнка

30.Рубановська Н.М. Насіннєва продуктивність популяції А. obliquum. Устянського заказника // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 3. – С.18-26.

31.Тарасенко М.О. // -73.

32.Тарасенко М.О. Вплив погодних умов на фенологію та успішність гніздування сорокопуда сірого Lanius excubitor excubitor . на Поділлі // Бранта : сборник трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2011. – Вып. 14. – С. 27-37.

33.Тарасенко М.О. Аналіз запасів здобичі сорокопуда сірого (Lanius excubitor .) в умовах Західного Поділля // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2011. – Т. 27. – С. 133–141.

34.Тарасенко М.О. Структура гніздових територій сорокопуда сірого Lanius excubitor в умовах культурного ландшафту Західного та Східного ПоділляЭкология птиц : виды, сообщества, взаимосвязи : труды научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.Н. Сомова / под ред. М.В. Банника, А.А. Атемасова, О.А. Брезгуновой. – Харьков, 2011. – Кн. 2. – С. 329–339.

35.Тарасенко М.О. Наукові праці К-ПНУ ім. І. Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2011.  – Т. 5. – С. 32–33.

 

 

Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях:

1.Балашев Л.С. // ой аучнорактичнойеренции «ноеногояйстной» апреля. – 6.

2.Optasyuk O. Linum . // (21-27 2011). . – . – 2011. – P. 274.

3.Optasyuk O. // VI International Symposium on Ecology and Environmental Problems (). . –  , 2011. – P. 224.

 

 

Тези доповідей:

1.Гордій Н.М. Основні напрямки охорони рідкісних денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 392-394.

2.Гуменюк І.Д., Оптасюк О.М.Досвід співпраці колективу природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з міжнародними організаціями // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва: матеріали міжнародна науково-практичної конференції (Маріуполь, 23-25 травня, 2011 р.). – Маріуполь, 2011. – С.23-24.

3.Козак М.І. Водно-болотні угіддя на території НПП «Подільські Товтри» їх охорона в контексті законодавства України // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 392-394.

4.Колодій В.А. Вікова структура ценопопуляцій Schivereckia podolica . . .1 в умовах Смотрицького каньйону (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.) // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (9-13 серпня 2011 р., м. Березне, Рівненська обл., Україна). – Київ: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – С. 109-110.

5.Колодій В.А. Schivereckia podolica (.) . . в умовах антропогенного навантаження у межах Хмельницької області // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-22 вересня 2011р., м.Донецьк) / Донецький національний університет. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – С. 147-148.

6.Колодій В.А., Кагало О.О. Мінливість структурно-функціональних параметрів ценопопуляцій Schivereckia podoliсa . () в умовах Смотрицького каньйону (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область) // Збірник наукових праць. Фальцейнівські читання. – Херсон: ПП Вишемирський, 2011. – С. 52-53.

7.Колодій В.А., Кагало О.О. Географічне поширення Schivereckia podolica в Україні // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 55.

8.Колодій В.А., Вапнична О.П. Оцінка ролі інтернет-джерел у навчально-виховному процесі з біології // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-22 вересня 2011р., м.Донецьк) / Донецький національний університет. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – С. 321-322.

9.Колодій В.А., Шкільняк І.В. Мотивація навчальної діяльності учнів з біології // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології : Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (19-22 вересня 2011р., м.Донецьк) / Донецький національний університет. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – С. 323-324.

10.Kolodiy V., Kagalo A., Bondarenko О. Schivereckia podoliсa . . Odessa // «.»160 (Оеа, 13-172011). – Оеа: еао, 2011. – . 28-29.

11.Литвинюк Р.Г., Гуменюк І.Д. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в Хмельницькій області // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції (Кам’янець-Подільський, 10-11 травня, 2011 р.). – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 246-248.

12.Матвєєв М.Д. Деякі аспекти ієрархічної структури змішаних територіальних зграй птахів // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування (присвячується 15-річчю функціонування НПП «Подільські Товтри»): матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. - Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2011. – С. 79-82.

13.Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г. Участь науковців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в міжнародних проектах з охорони довкілля // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2011 р.). – Маріуполь, 2011. – С. 492-493

14.Матвєєв М.Д. Орнітофауна Малополіського Погориння та шляхи її охорони // Ландшафтне та біологічне різноманіття Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропогенного впливу (екологічні та природоохоронні аспекти): матеріали регіональної науково-практичної конференції «Екологія Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропогенного впливу», м. Славута – м. Нетішин, 15-16 грудня 2011 р. – Славута, 2011. – С. 58-64.

15.Оптасюк О.М. Ймовірні шляхи видоутворення у роді Linum . // Акт. пробл. ботан. та екол. – Мат.-ли міжнар. конф. молодих учених (9-13 серпня, 2011, м. Березне, Рівненська обл., Україна). – Київ: ТОВ „Лазурит-Поліграф” 2011. – С. 72-73.

16.Оптасюк О.М. // Мат.-ли ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 70.

17.Придеткевич С.С., Тарасенко М.О., Процик І.Г. Основні віхи історії та проблема вивчення орнітоценозів антропогенних ландшафтів Поділля // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної наукової конференції проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам'янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 157-160.

18.Рубановська Н.В. Напрямки охорони видів роду Allium. на території НПП «Подільські Товтри» // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2011. – С. 392-394.