2012

Навчальні посібники та методичні розробки:

1.Козак М.І. Вища водна флора та рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2012. – 268 с.

2.Любінська Л.Г. НПП Подільські Товтри //Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України . – Ч.2. Національні природні  парки / під ред. В.А. Оніщенко та Т.Л. Андрієнко. – Київ, 2012. – 580 с.

3.Шаравара В.В., Козак М.І.

4.Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Боєв Ю.М. Подільські Товтри. –

5.Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Дребет М.В., Янковський О.Й., Чайка Н.А., Рябий М.М., Дем’янова О.В. Заповідними стежинами «Подільських Товтр». – Кам’янець-Подільський, 2011. – 48 с.

 

Статті в українських наукових виданнях:

1.Балашов Л.С., Любінська Л.Г., Кузь І.А. Різноманіття трав’яних боліт Кам’янецького Придністров’я // Екологія боліт і торфовищ. – Зб. Праць. – Київ: ДІА, 2012. – С. 42-49.

2.Гордій Н.М., Плахтій Д.П. Трофічні зв’язки булавовусих лускокрилих Кам’янецького Придністров’я // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету.

3.Біологічні студії / . – 2012. – Т.6. – № 2. – С. 173-185.

4.Григорчук І.Д., Козак М.І. Вміст фітогормонів в органах Persicaria amphibia (.) за різних умов зростання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012. – №1(50). – С. 53 – 64.

5.Казанішена Н.В. Аналіз екологічних проблем як метод формування  екологічної свідомості особистості // Екологічний шлях у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 29-30 березня, 2012 р.). – К. : Наук. світ, 2012. – С. 18-19.

6.Кучинська О.П., Любінська Л.Г., Янковський О.Й. Пріоритетні напрямки діяльності НПП «Подільські Товтри» // Матеріали науково-практичної конференції «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року). – Кременець ТОВ «ПАПІРІУС-К», 2012. – С. 116-122.

7.Любінська Л.Г. Созофіти Вербецьких товтр // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 4. – С. 56-68.

8.Любінська Л.Г. Особливості буферної зони Дністровського екологічного коридору в межах Хмельниччини  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологія. – 20102. – №1 (50). – С. 71-77.

9.Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Рябий М.М. Роль громадських організацій у еколого-освітній діяльності НПП «Подільські Товтри» // Захист навколишнього середовища.

10.Мосякін С.Л, Протопопова В.В., Любінська Л.Г.-11

11.Рубановська Н.В., Соломаха В.А. Ценотичні особливості Allium podolicum (. .) . A. lusitanicum. () на Західному Поділлі // Укр. ботан. журн – 2012. – Т. 69, № 5. – С. 631-637.

12.Козак М.І., Григорчук І.Д. Вища водна рослинність Кам’янецького Придністров’я (порядок Potametalia союз Magnopotamion) // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – Запоріжжя:  Запорізький національний університет, 2012. – №2. – С. 109 – 121.

13.Тарасенко М.О. Негативні фактори впливу на популяції Сорокопудових в умовах Поділля та шляхи їх подолання // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 4. – с. 123-136.

14.Третяк І.С., Григорчук І.Д. Внесок вчених вищих навчальних закладів західної України в розвиток досліджень фізіології росту і розвитку рослин середини ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 4. – С. 56-68.

 

Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях:

1.Оптасюк О.М. Критический обзор рода Linumво флоре Украины // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических  ресурсов: Материалы II-ой  межд. научн.-практ. конф. Сб. науч. работ / Под общей редакцией В.И. Парфенова. – Минск, Минсктиппроект, 2012. – С. 180-182.

 

 

Тези доповідей:

1.Бачинська М.В., Григорчук І.Д. Pinus sylvestris. в умовах м. Кам’янця-Подільського // Подільські читання (географія, біологія, екологія): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 07-08 травня, 2012 р.). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2012. – С.130-131.

2.Гордій Н.М. Збереження різноманіття денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) як структурного елемента екосистем // Подільські читання (географія, біологія, екологія): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 07-08 травня, 2012 р.). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2012. – С.130-131.

3.Оптасюк О.М. Ультраструктура поверхні листкової пластинки видів роду Veratrum . (Melanthiaceae) у флорі України // Акт. пробл. ботан. та екол. – Матеріали міжнар. конф. молодих учених (м. Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.). – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2012. – С. 99-100.

4.Оптасюк О.М. Характеристика білоквіткових форм видів роду Linum L. у флорі України // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія)» (7-8 червня 2012 р., м. Кам’янець-Подільський) / За заг. ред. Процика І.Г. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2012. – С. 140-142.

5.Кагало О.О., Колодій В.А. Особливості оселищної диференціації популяцій Schivereckia podolica (.) . . // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 7-8 червня 2012 року / За заг. редакцією Процика І.Г. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2012. – С. 135-137.

6.Колодій В.А. Поширення Schivereckia podoliса () . . в умовах Чернівецької області // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.) – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2012. – С. 88-90.

7.Колодій В.А. Рід Schivereckia . в Україні: номенклатурна історія таксонів // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених (Львів, 24-25 травня 2012 року). – Львів, 2012. – С. 68-69.

8.Любінська Л.Г. Інвазійні види НПП «Подільські Товтри» // инантропізація рослинного покриву країни ( м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 вересня 2012). – Тези наукових доповідей. –  Київ-Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 54-55.

9.Рубановська Н.В. Вікова структура популяції A. podolicum. (. .) заказника “Наддністрянський”// Подільські читання (географія, біологія, екологія): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 07-08 травня, 2012 р.). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2012. – С.142-144.