2013

Навчальні посібники та методичні розробки:

1.Григорчук І.Д., Мусатенко Л.І. Морфо-фізіологічні особливості Persicaria amphibia (.) за різних умов існування. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 168 с.

2.Казанішена Н.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів : монографія / Н.В. Казанішена. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 188 с.

3.Любінська Л.Г. Антропогенна трансформація рослинного покриву НПП «Подільські Товтри»: охорона і відтворення». – Автореф. дис. док. біол. наук. – Київ, 2013. – 40 с.

4.Казанішена Н.В. Педагогічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Н.В. Казанішена. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 42 с.

5.Любінська Л.Г., Колодій В.А., Тарасенко М.О. Робочий зошит для лабораторних занять з біології. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2013. – 68 с.

6.Любінська Л.Г., Оптасюк О.М., Козак М.І., Колодій В.А., Рубановська Н.В. Робочий зошит для лабораторних занять із систематики нижчих рослин. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2013. – 64 с.

7.Любінська Л.Г., Колодій В.А. Робочий зошит для лабораторних занять з біології рослин. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2013. – 68 с.

 

Статті в українських наукових виданнях:

1.Балашов Л.С. Торфовища Західного Поділля та їх особливості // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (Зб. наук. статей, ред.. В.В.Коніщук – К.: ДАІ. – 2013. – С. 11-16.

2.Гордій Н.М. Трофічні зв'язки булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) ксеротермних лучно-степових та чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я // Природа західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 10. – С. 130-140.

3.Кагало О.О., Колодій В.А. Schivereckia podolica

4.Казанішена Н.В. Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти : матеріали наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 26 вересня – 21 листопада, 2013 р.). Хмельницький : ІППО, 2013. – С. 48-52.

5.Казанішена Н.В. Формування екологічної культури студентів у процесі викладання екології / Н.В.Казанішена // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч. 1. – С. 86-94.

6.Казанішена Н.В. Практична підготовка студентів-екологів до екологічної освіти й виховання шкільної молоді / Н.В.Казанішена // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / [гол. ред. І.М.Шоробура]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 206-211.

7.Казанішена Н.В. Фахова підготовка студентів природничих спеціальностей під час вивчення основ сільського господарства / Н.В.Казанішена // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки / [гол. ред. Є. М. Потапчук]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2013. – №2 (67). – С. 59-69.

8.Казанішена Н.В.  Психолого-педагогічні дослідження проблеми професійної готовності вчителя до екологічного виховання учнів / Н.В.Казанішена // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірних наукових праць / [гол. ред. Каньоса П. С.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 14. – С. 71-76.

9.Любінська Л.Г. Динаміка і антропогенна трансформація рослинності НПП «Подільські Товтри» / Любінська Л.Г. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологія. – 2013. – №2 (51). – С. 93-98.

10.Любінська Л.Г. Онтоморфогенез Сhamaecytisusalbus (.) . та стан його локальної популяції в урочищі Чапля (національний природний парк „Подільські Товтри”) / Л.Г. Любінська, М.В. Шевера // Укр. бот. журн. – 2013. – Т. 70, № 4,– С.112-116.

11.Любінська Л.Г. Характеристика біотопів НПП «Подільські  Товтри»/ Л.Г. Любінська // Чорноморський ботанічний журнал. – 2013. – Т.9, №3. – С. 456-464.

12.Любінська Л.Г.

13.Любінська Л.Г. Охорона і відтворення рослинного покриву НПП «Подільські Товтри» / Л.Г. Любінська // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 5, Вип. 3. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 433-436.

14.Любінська Л.Г. Динаміка і антропогенна трансформація рослинності НПП «Подільські Товтри» // Подільські читання: Матеріали ІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, (23-24 травня 2013 року) . – Тернопіль: СМП   «Тайп», 2013. – С. 229-232.

15.Любінська Л.Г. Оптимізація агроландшафтів території нпп "Подільські Товтри" / Л.Г. Любінська, О.П. Кучинська // "Проблеми природоохоронного менеджменту територій з інтенсивним веденням господарства, прийнятих до складу національних природних парків", 3-4 жовтня 2013, м. Кремнець. – Тернопіль-Кременець, 2013. – С. 23-27.

16.Любінська Л.Г., Карамушка В.І., Кучинська О.П., Ющук А.М. Зони управління водно-болотного угіддя міжнародного значення    “Пониззя річки Смотрич” / Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) //гол. Ред. В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – С. 163-167.

17.Мосякін С.Л, Протопопова В.В., Любінська Л.Г. Борис Володимирович Заверуха // Укр. бот. журн. – 2012. – Т. 69, № 2, Додаток. – С. 9-11.

18.Тарасенко М.О. Структура гніздових територій сорокопуда тернового Lanius collurio. та сорокопуда чорнолобого Lanius minor. в умовах Кам’янецького Придністер’я / М.О. Тарасенко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: ПП «Мошинський», 2013. – Вип. 5. – С. 13-17.

19.Тарасенко М.О. Мінливість морфометричних показників та мери стичних ознак фолі дозу вужа водяного (Natrix tessellata) в межах НПП «Подільські Товтри» / М.О. Тарасенко, А.О. Меліксетян // Праці Українського герпетологічного товариства. – 2013. – №4. С. 170-174.

20.Татаріна Н.М. Оптимізація агроландшафтів території нпп "Подільські Товтри" / Н.М. Татаріна, С.А. Пінчук, Л.Г. Любінська, О.П. Кучинська // . – Луганськ, 2013 – С. 105-107.

21.Шиян Н.М., Зав’ялова Л.В., Оптасюк О.М. Науково-педагогічна діяльність Ж.Е. Жілібера та її вплив на розвиток ботанічних і медичних знань в українських землях на межі - ст. // Матеріали Х Всеукраїнської конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвяченій 150-річному ювілею В.І. Вернадського, 2013. – С. 78-81.

 

Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях:

 

1.Кузь И.А., Балашов Л.С., Любинская Л.Г. унар»

 

 

Тези доповідей:

1.Рубановська Н.

2.Chekman М.V., Lyubinska L.G., Optasyuk О.М. Phalacroloma. - // Актуальні проблеми ботаніки та екології. – Матеріали міжнар. конф. молодих учених (АР Крим, м. Щолкіне, 18-22 червня 2013 року). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 77-79.

3.Шиян Н.М., Зав’ялова Л.В., Оптасюк О.М. .