ПЕРЕДДИПЛОМНА (ВИРОБНИЧА) ПРАКТИКА ‒ ВАЖЛИВИЙ КРОК У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІВДГОТОВЦІ ЕКОЛОГА

Однією із ключових ланок підготовки майбутніх фахівців є переддипломна (виробнича) практика. Від того, як буде організовано її проходження, наскільки студенту буде надана можливість апробувати набуті в стінах університету теоретичні знання і практичні вміння вже у виробничих умовах залежить, які молоді фахівці прийдуть працювати в сфері охорони довкілля на підприємствах, установах, організаціях різних галузей економіки та господарства країни. Саме за такого підходу на кафедрі екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувається підготовка студентів-екологів.

Так, на переддипломну (виробничу) практику, згідно розпорядження по природничому факультету КПНУ імені І.Огієнка, було направлено 14 студентів 5 курсу Ecoll-S15 групи. Керівником практики був призначений асистент кафедри екології Шаравара Віталій Вікторович. Практика проходила з 11 січня по 05 лютого 2016 року. Базами переддипломної (виробничої) практики було обрано промислові підприємства, природоохоронні установи та органи системи екологічного контролю:

 1. Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія»;
 2. Національний природний парк «Подільські Товтри»;
 3. Хмельницький обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів та якості продукції;
 4. Комунальне підприємство Дунаєвецької районної ради «Лісовик»;
 5. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради;
 6. Ботанічний сад Подільського державного аграрно-технічного університету;
 7. Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації;

Для переддипломної (виробничої) практики на природничому факультеті були створені всі необхідні умови: заздалегідь були визначені бази переддипломної (виробничої) практики, розпорядження щодо направлення, повідомлено студентів про терміни проходження практики, графіки консультацій, наради для студентів-практикантів, програму настановчої конференції, склад комісії по захисту, підготовлені методичні рекомендації щодо проходження переддипломної (виробничої) практики.

22 грудня 2015 року на природничому факультеті для студентів 5 курсу Ecoll-S15 групи було проведено настановчу конференцію, на якій були присутні Шаравара В.В. ‒ керівник практики, Дудко О.О. ‒ методист з практики, кандидат географічних наук, асистент кафедри географії та методики її викладання Придеткевич С.С. Практиканти ознайомилися з програмою практики, обсягом, порядком підготовки і виконання звітної документації, своїми правами та обов’язками. Зі студентами був проведений цільовий інструктаж, під час якого було доведено до студентів-практикантів правила охорони праці і безпеки життєдіяльності та настанови щодо їх поводження на об’єктах проходження практики.

Під час переддипломної (виробничої) практики студенти ознайомилися із структурою та організацією об’єктів проходження практики; правилами охорони праці і безпеки життєдіяльності на об’єктах проходження практики; особливостями функціонування, виробничою і дослідницькою діяльністю вирішенням проблем охорони навколишнього середовища та системою організації відносин вказаних підприємств, установ і організацій із зовнішніми органами з екологічних питань. Студенти вивчили структуру і організацію робіт з охорони навколишнього середовища підприємств, установ, організацій; методи, прилади і засоби контролю стану навколишнього природного середовища і відходів (викидів, скидів, утворення відходів) виробництва; економіку, організацію управління виробництвом, стандартизацію і контроль якості продукції, що випускається, заходи щодо підвищення ефективності і продуктивності праці; передовий досвід провідних фахівців організацій, підприємств, установ. Також під час проходження практики вони освоїли прийоми роботи сучасних вимірювальних приладів і технологічного устаткування охорони навколишнього середовища; порядок обліку і оцінки результатів дослідницької і виробничої діяльності; принципи оформлення звітних документів з виробничої діяльності. За звітний період студенти провели збір нормативно-технічної, правової і методичної документації з тематики дипломної роботи; підбір технічної, технологічної і проектно-конструкторської документації, необхідної для виконання дипломної роботи; збір організаційно-економічної інформації, що стосується тематики дипломної роботи.

Однією з вимог переддипломної (виробничої) практики було виконання індивідуальних завдань, поставлених перед студентами керівниками дипломних робіт. Всі практиканти на належному рівні виконали вказані завдання, які охопили широкий спектр фахової підготовки:

1.   «Порівняння морфологічних особливостей клена американського в умовах міста на села».

2.   «Кліматичні особливості м. Кам’янця-Подільського та природні умови території дослідження».

3.   «Екологічна характеристика ТОВ Кам’янець-Подільський птахокомбінат та стан забруднення довкілля».

4.   «Проведення початкового екологічного аналізування ВНЗ».

5.   «Аналіз рівнів води у водосховищах Хмельницького Придністер’я та їх екологічна характеристика»

6.   «Екологічна характеристика об’єкту та стан забруднення довкілля».

7.   «Аналіз забруднення ґрунтового покриву паркових зон м. Кам’янця-Подільського важкими металами»

9.   «Оцінка кількість відходів утворених на автомобільних мийках м. Кам’янця-Подільського»

10. «Аналіз умов догляду за рослинами в теплицях та оранжереях Ботанічного саду ПДАТУ»

11. «Методичні засади стратегічної екологічної оцінки планів (програм) розвитку демілітаризованих територій»

12. «Методичні аспекти розрахунку необхідного ступеня очищення стічних вод»

13. «Вплив антропогенних факторів на території НПП «Подільські Товтри».

Запланований захист переддипломної (виробничої) практики відбувся у встановлені Положенням про підведення підсумків практики строки, а саме – 22 лютого 2016 року.

Головою комісії був призначений кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології Федорчук І.В.; членами комісії були: асистент кафедри екології Шаравара В.В. ‒ керівник практики; Дудко О.О. ‒ методист з практики; кандидат географічних наук, асистент кафедри географії та методики її викладання Придеткевич С.С. ‒ факультетський керівник практики; секретар комісії – Ковалевський В.І., старший лаборант кафедри екології.

Захист практики був плідним і конструктивним, під час якого виникали дискусійні науково-практичні питання, відповіді на які давались студентами на належному рівні. Загалом доповіді практикантів відзначалися змістовністю, аргументованістю і лаконічністю, продемонстрували високий фаховий рівень підготовки.

За результати захисту практики комісія встановила, що:

 • фахова та науково-дослідна підготовка основної частини студентів знаходиться на високому рівні;
 • набуті теоретичні знання і вміння були успішно практично реалізовані студентами під час проходження практики;
 • переддипломна (виробнича) практика дозволила розширити кругозір студентів щодо можливостей майбутнього працевлаштування і власної реалізації як молодих спеціалістів;
 • студенти виявили позитивні професійні і людські якості, такі як дисциплінованість, компетентність, еродованість, ввічливість, комунікабельність і зарекомендували себе як висококваліфіковані фахівці;
 • ставлення у більшості студентів до професії еколога є позитивним, у чому значну роль відіграли професіоналізм і тактовність викладачів кафедри екології, керівників від баз проходження практики.

Слід зазначити, що більшість студентів якісно виконали усі завдання практики, вчасно здали документацію та захистили практику, але варто відзначити Лінника Дмитра Олександровича, Лучко Наталію Володимирівну, Ремішевську Юлію Михайлівну та Фасуляк Діану Анатоліївну, які отримали оцінки «відмінно».

Шаравара В.В.